پلیمر چیست؟

به شبکه های یک بعدی که واحدهای تکرار شونده آن ها از سمت راست و چپ مانند یک زنجیره به یکدیگر متصل شده اند و همچنین شبکه های دو بعدی که واحد های تکرار شونده آن از سمت بالا و پایین و همچنین از راست و چپ به یکدیگر متصل شده اند پلیمر گفته می شود. 

به هر واحد تکرار شونده یک مر گفته می شود که با ترکیب کلمه ی پلی به معنی چندین، معنای تعداد زیادی واحد تکرار شونده را ایجاد می کند. این واحد های تکرار شوند معمولا از کربن و هیدروژن و در بعضی مواقع نیز از اکسیژن، نیتروژن، سیلیکین، فسفر، کلر، فلور و سولفور ساخته می شوند. 

ساختار پلیمر ها چگونه است؟

می توان گفت که اکثر پلیمر ها از ترکیب کربن و هیدروژن تشکیل شده اند.