صفحه و گیره دستگاه های تزریق پلاستیک

گیره قلب حرکتی در دستگاه تزریق می باشد و نقش بسیار حیاتی را ایفا می کند
جنس گیره از چدن داکتیل جهت عمر طولانی می باشد
اجزاي اصلی این سیستم و سیستم حفاظتی آن شامل قسمت هاي زیر می باشد
صفحه ثابت: که قسمت ماتریس قالب بر روي آن نصب می باشد. این صفحه همانطور که از نامش مشخص است ثابت بوده و نازل از طریق اسپرو و راهگاه، مواد مذاب را وارد آن می کند
صفحه متحرك: قسمت سنبه قالب بر روي آن نصب می شود و توسط نیروي بازویی ها بر روي تایبارها حرکت می کند.
تایبارها: چهار میله اصلی که وظیفه حفظ قفل پس از قفل توسط جک گیره را دارا می باشند باید فاصله آنها از هم برابر باشد. این فاصله براي خریداران دستگاه بسیار مهم است و یکی از معیار هاي انتخاب نوع دستگاه می باشد، زیرا اندازه قالب همواره باید کوچکتر یا مساوي فاصله بین میله هاي تایبار باشد. میل تایبار ها از جلو بر روي صفحه ثابت و از عقب بر روي صفحه گیربکس، توسط مهره و استاپر مهار شده اند. سطح میل تایبارها به دلیل جلوگیري از خوردگی و سایش روکش کروم می باشد
بازویی: بازویی ها از یک طرف به صفحه متحرك و از طرف دیگر به صلیبی و صفحه گیربکس متصل می باشد. عمل حرکت دادن صفحه متحرك بر روي تایبارها بر عهده بازویی ها می باشد. بازویی ها توسط پین و بوش بازویی به یکدیگر متصل می باشند، و با استفاده از سیستم مفصلی پنج نقطه اي دوبل به قفل بهتر گیره کمک می کنند
صلیبی: صلیبی از یک سمت به جک گیره و سمت دیگر به بازویی ها متصل می باشد. نیروي جک گیره توسط صلیبی و بازویی ها به صفحه متحرك جهت قفل گیره انتقال پیدا می کند
جک گیره: این جک یک عملگر هیدرولیکی خطی می باشد که در قسمت انتهاي گیره قرار گرفته است. سر راد جک گیره به صلیبی متصل بوده و نیروي قفل گیره را از طریق صلیبی و بازویی ها به صفحه متحرك انتقال میدهد. 
پران: مکانیزم جدا کردن محصول از قالب توسط مکانیزم پران صورت می پذیرد که به صورت هاي مختلف (مکانیکی، بادي و ویبره) امکان پذیر می باشد. مکانیزم پران در قسمت پشت صفحه متحرك قرار دارد و داراي یک جک هیدرولیک کوچک جهت پران و یک خط کش الکتریکی جهت اندازه گیري میزان پران می باشد
گوه: دو عدد گوه در زیر صفحه متحرك و براي رگلاژ کردن صفحه متحرك گیره به منظور ممانعت از تماس صفحه متحرك با تایبارها و همچنین ایجاد توازي در حالت بی بار با صفحه ثابت تعبیه شده است. جنس زیر پایه گوه از برنج یا مس بوده و بر روي یک صفحه فولادي به صورت خطی و همراه با حرکت صفحه متحرك حرکت می کند. تنظیم گوه ها بیشتر به صورت تجربی می باشد.
صفحه گیربکس: عمل حرکت مجموعه گیره بر عهده صفحه گیربکس می باشد. براي مثال جهت تعویض قالب از حرکت گیربکس استفاده می شود.