صفحه و گیره دستگاه های تزریق پلاستیک

گیره قلب حرکتی در دستگاه تزریق

نقش بسیار حیاتی را ایفا می کند و جنس آن از چدن داکتیل جهت عمر طولانی می باشد.

اجزاي اصلی گیره

صفحه ثابت

که قسمت ماتریس قالب بر روي آن نصب می باشد. این صفحه همانطور که از نامش مشخص است ثابت بوده و نازل از طریق اسپرو و راهگاه، مواد مذاب را وارد آن می کند.

صفحه متحرك

قسمت سنبه قالب بر روي آن نصب می شود و توسط نیروي بازویی ها بر روي تایبارها حرکت میکند.

تایبارها

چهار میله اصلی که وظیفه حفظ قفل پس از قفل توسط جک گیره را دارا می باشند، باید فاصله آنها از هم برابر باشد. این فاصله براي خریداران دستگاه بسیار مهم است و یکی از معیار هاي انتخاب نوع دستگاه می باشد، زیرا اندازه قالب همواره باید کوچکتر یا مساوی فاصله بین میله هاي تایبار باشد. میل تایبار ها از جلو بر روي صفحه ثابت و از عقب بر روي صفحه گیربکس، توسط مهره و استاپر مهار شده اند. سطح میل تایبارها به دلیل جلوگیری از خوردگی و سایش روکش کروم می باشد.

بازویی

بازویی ها از یک طرف به صفحه متحرك و از طرف دیگر به صلیبی و صفحه گیربکس متصل می باشد. عمل حرکت دادن صفحه متحرك بر روی تایبارها بر عهده بازویی ها می باشد. بازویی ها توسط پین و بوش بازویی به یکدیگر متصل می باشند و با استفاده از سیستم مفصلی پنج نقطه ای دوبل به قفل بهتر گیره کمک می کنند.

صلیبی

صلیبی از یک سمت به جک گیره و سمت دیگر به بازویی ها متصل می باشد. نیروی جک گیره توسط صلیبی و بازویی ها به صفحه متحرك جهت قفل گیره انتقال پیدا می کند.

جک گیره

این جک یک عملگر هیدرولیکی خطی می باشد که در قسمت انتهای گیره قرار گرفته است. سر راد جک گیره به صلیبی متصل بوده و نیروی قفل گیره را از طریق صلیبی و بازویی ها به صفحه متحرك انتقال میدهد.

پران

مکانیزم جدا کردن محصول از قالب توسط مکانیزم پران صورت می پذیرد که به صورت هاي مختلف (مکانیکی، بادي و ویبره) امکان پذیر می باشد. مکانیزم پران در قسمت پشت صفحه متحرك قرار دارد و داراي یک جک هیدرولیک کوچک جهت پران و یک خط کش الکتریکی جهت اندازه گیری میزان پران می باشد

گوه

دو عدد گوه در زیر صفحه متحرك و براي رگلاژ کردن صفحه متحرك گیره به منظور ممانعت از تماس صفحه متحرك با تایبارها و همچنین ایجاد توازی در حالت بی بار با صفحه ثابت تعبیه شده است. جنس زیر پایه گوه از برنج یا مس بوده و بر روي یک صفحه فولادي به صورت خطی و همراه با حرکت صفحه متحرك حرکت می کند. تنظیم گوه ها بیشتر به صورت تجربی می باشد.

صفحه گیربکس

عمل حرکت مجموعه گیره بر عهده صفحه گیربکس می باشد. براي مثال جهت تعویض قالب از حرکت گیربکس استفاده می شود.

 

اطلاعات تماس

دفتر مشهد

تلفن: (۰۵۱) ۳۶ ۵۱ ۳۶ ۸۱ - ۳

فکس: (۰۵۱) ۳۶ ۵۱ ۳۸ ۶۲

کد پستی: ۹۱۹۸۱-۷۴۴۵۹

آدرس : بزرگراه آسیایی، آزادی ۱۳۱، تقاطع چهارم

موبایل: ۰۹۱۲ ۷۳۳ ۹۳ ۳۱

دفتر تهران

تلفن: (۰۲۱) ۷۷ ۳۳ ۳۳ ۳۱

فکس: (۰۲۱) ۷۶ ۷۹ ۰۹ ۸۶

کد پستی: ۱۶۵۸۷-۴۹۸۵۹

آدرس : خیابان اتحاد، خیابان هشتم غربی، شماره ۲۳

موبایل: ۰۹۱۲ ۷۳۳ ۵۲ ۳۳