سبلندر و ماردون دستگاه های تزریق پلاستیک

سیلندر محفظه نگهدارنده پیچ می‌باشد. انتقال حرارت به مواد بیشتر از طریق سیلندر صورت می‌گیرد و ایجاد جریان درگ با استفاده از آن میسر می‌گردد. در بعضی از موارد بر روی سیلندر نیز شیارهایی به عنوان کانال انتقال مذاب تعبیه می‌شود.  


مارپیچ:
مهمترین قسمت یک اکسترودر مارپیچ اکسترودر می‌باشد. مارپیچ می‌تواند یک کاناله یا چند کاناله باشد. قسمت‌های مختلف از یک مارپیچ عبارت اند از : 


قطر مارپیچ: 
منظور از قطر پیچ همان قطر درونی سطح صفر مارپیچ است.  


  زاویه پیچ: 
 زاویه بین صفحه عمود بر محور پیچ و راستای پره‌ها است. اکسترودر در هنگام کار باید به گونه‌ای بچرخد که گویی پیچ در حال باز شدن است. تنها در این صورت است که مواد به سمت جلو حرکت می‌کنند.  


گام پیچ:
  به فاصله محوری یک پره تا پره دیگر گفته می‌شود.


عمق کانال :
 به فاصله بین سطح صفر مارپیچ و سطح داخلی سیلندر عمق کانال گقته می‌شود و ممکن است در طول کانال تغییر کند.


درجه لقی: 
به فاصله بین سطح پره وجداره داخلی سیلندراطلاق می شود. 
این فاصله باعث ایجاد یک جریان برگشتی شده که به اختلاط مواد درون اکسترودر کمک می‌کند؛ ولی شدت برش وارده به سیال در این منطقه بسیار زیاد است و گرمای زیادی تولید می‌شود که افزایش گرمای تولید شده باعث سوختن و تخریب پلیمر می‌شود.  


عرض پره ها:

 به فاصله محوربین ابتدا وانتهای لبه های پره گفته می شود.


عرض کانال:
به فاصله عمودی بین پره‌ها گفته می‌شود.