• 2150
 • 6261
راهگاه گرم در قالب های تزریق پلاستیک

راهگاه گرم در قالب های تزریق پلاستیک

ﻣﻘﺪﻣﻪ

دﯾﺪه ﻧﺸﺪن ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ در ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺗﻮﻗﻌﯽ ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑه هیچ ﻮﺟﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ای در ﺟﺎﯾﯽ می‌ﺑﺎﯾـﺴﺖ ﺗﺰرﯾـﻖ ﺷﻮد.اﻣﺮوزه ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﻗﯿﻖ ﻧﻘﺎط ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪدی و ﮐﺎ ﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺖ.از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢ‌‌های راهگاهﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﮐﻤـﮏ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﯽ ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻـﻮرت HASCO‌‌هاﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ می‌ﮔﯿﺮد.

ﻣﺸﺘﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ‌‌هاﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ روش ﻣﺮﺳﻮم و ﻫـﻢ ﺑـﺮوی ﺳﯿـﺴﺘﻢ‌‌های ﻧـﺮم می‌ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻄﻌﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﯿﺎر‌های ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ CADاﻓﺰاری ﺧﺎص ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ در ﻃﺮح ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧ‌هاﯾﺘﺎً اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ. ﺳﯿﺴﺘﻢ‌‌های راهگاهﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺎﻣﻞ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﻃﺮح‌‌های ﻣﺘﻨـﻮع از ﺑـﻮش‌‌های ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺮای راهگاه‌‌های ﻣﯿﻠﻪ ای ﻣﺘﺪاول ﺗﺎ ﻧﺎزل‌‌های ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮑﯽ و ﻣﺠﻤﻮ ﻋـﻪ ﮐﺎﻣـﻞ ﺳﯿـﺴﺘﻢ راهگاه ﮔﺮم ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﺳﻮزﻧﯽ را درﺑﺮ می‌ﮔﯿﺮد. 
ﺳﯿﺴﺘﻢ راهگاه ﮔﺮم

واژه راهگاه ﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺠﺰا در داﺧﻞ ﻗﺎﻟﺐ‌‌های ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻼﺳـﺘﯿﮏ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از واﺣﺪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺎ ﺣﻔﺮه )ﮐﻮﯾﺘﯽ (ﻗﺎﻟﺐ اﻣﺘـﺪاد دارد اﯾـﻦ اﻟﻤـﺎن در واﻗـﻊ ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﯾـﮏ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺗﺰرﯾﻖ می‌ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺬاب ﻣﻮاد ﺗﺮﻣﻮﭘﻼﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﺪﻣﺎ )اﯾﺰوﺗﺮم (ﺗـﺎ ﻧﺰدﯾﮑـﯽ ﯾـﺎ ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑـﻪ داﺧﻞ ﺣﻔﺮه ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺪاﯾﺖ می‌ﺷﻮد.

در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ، اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺪون راهگاه و ﯾﺎ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻓﺮاﻫﻢ می‌ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺰﯾﺘﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺑﺸﻤﺎر می‌آﯾﺪ. ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرگ ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻧﻈﯿﺮ داﺷﺒﻮرد ﯾﺎ ﺳﭙﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ، ﻣﺤﻔﻈﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و دﯾﮕﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻤﻼً ﺑﺪون ﻫﺪاﯾﺖ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺬاب از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ راهگاه ﮔﺮم ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﯿـﺴﺘﻨﺪ.ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ اﺗﺼﺎل ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ‌‌های ﺑﺰرگ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺬاب داﺧـﻞ ﺣﻔـﺮه ﻗﺎﻟـﺐ ﻣـﺴﯿﺮ ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮی ﻃﯽ می‌ﮐﻨﺪ.از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، می‌ﺗﻮان ﺿﺨﺎﻣﺖ دﯾﻮاره‌‌های داﺧﻠـﯽ ﻗﻄﻌـﻪ را ﺑـﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎﻫﺶ داد.

دﯾﻮاره‌‌های ﻧﺎزک و ﻇﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ را دارﻧﺪ ﮐـﻪ زﻣـﺎن ﺧﻨـﮏ ﺷـﺪن ﻗﻄﻌﻪ را ﮐﻢ ﮐﺮده و از ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻞ زﻣﺎن ﺳﯿﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻫﺶ می‌ﯾﺎﺑﺪ.ﻣﺰﯾـﺖ دﯾﮕـﺮ در ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮح‌‌هاﯾﯽ، ﮐﺎﺳﺘﻦ از وزن ﻗﻄﻌ ﻪ ﺗﺰرﯾﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﻗﯿﻤـﺖ ﻧـﺴﺒﺘﺎً ﺑـﺎﻻی ﻣـﻮاد ﺗﺮﻣﻮﭘﻼﺳﺖ، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ‌‌های ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ می‌ﺷﻮد. 
راهگاه ﮔﺮم ﭼﯿﺴﺖ؟

 • راهگاه ﮔﺮم ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺠﺰا داﺧﻞ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ می‌ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺑﺸﮑﻞ ﺳﺎده ای می‌ﺗﻮان آﻧﺮا ﺑﻌﻨﻮان اﻣﺘﺪاد ﻧﺎزل ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
 • وﻇﯿﻔﻪ راهگاه ﮔﺮم اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻣـﺬاب ﺑـﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧـﻪ اﻓـﺖ ﺣﺮارﺗـﯽ و آﺳﯿﺐ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﻔﺮه (ﮐﻮﯾﺘﯽ) ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺖ.

دﻻﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ راهگاه ﮔﺮم

 • ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
 • ﻫﺰﯾﻨﻪ ‌های ﺑﺎﻻی ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻟﺰوم ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در آن
 • ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ 
 • ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏ
 • ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺎل ‌های ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮاد
 • ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺳﯿﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ
 • ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺰرﯾﻖ
 • ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻗﺎﻟﺐ روی ﻣﺎﺷﯿﻦ‌‌های ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ 
 • ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎﻟﺐ ‌های ﻃﺒﻘﻪ ای

ﻣﻌﯿﺎر‌های ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢ راهگاه ﮔﺮم:

ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﺟﻬﺖ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺎص، ﺳﯿﺴﺘﻢ راهگاه ﮔﺮم ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد، ﻣـﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮوﺷﻨﯽ از ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم‌‌هاﯾﯽ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﺘﺪاول ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ‌‌ها ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ می‌ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ‌های ذﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

 • ﺗﻨﻮع ﮔﺮاﻧﺮوی (وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ) ﻣﻮاد ﺗﺰرﯾﻘﯽ
 • اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻣﻮاد ﭘﺎﯾﺪار ﮐﻨﻨﺪه
 • ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ
 • کار با ولتاژ 220 یا پایین تر
 • ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ
 • ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺮﯾﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢ راهگاهﯽ، ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش و ﺣﻀﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﻗﺎﻟﺐ‌‌های ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ راهگاه ﮔﺮم

از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮان، اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ‌‌ها ﺑﻪ ﭼﻨﺪ زﯾﺮ ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از :

 • ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ داﺧﻠﯽ 
 • ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺧﺎرﺟﯽ 
 • ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ‌های ﻏﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ‌های ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه

ﺳﯿﺴﺘﻢ‌‌های ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ خارجی-داﺧﻠﯽ

ﺳﯿﺴﺘﻢ‌‌های ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ داﺧﻠﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺧﺎرﺟ ﯽ آن ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺟـﺮم دﻗﯿـﻖ ﺗـﺮ ﻣـﺎده ﻣﺬاب در ﮐﺎﻧﺎل‌‌های ﻣﻘﺴﻢ و ﺳﻮزﻧﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﻗﻄﻌﻪ، دارای اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم را ﺑﺴﺎدﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﻤﻮد و در ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺗﻨ‌ها ﺑـﺎ ﮔـﺮم ﮐـﻦ‌‌های ﮐﺎرﺗﺮﯾﺠﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه داﺧﻞ ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ می‌ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‌‌هاﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ‌‌ها و ﮐﺴﺐ ﭼﮕـﺎﻟﯽ‌‌های ﺣﺮارﺗـﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت در ﮔـﺮم ﮐـﻦ‌‌های ﮐﺎرﺗﺮﯾﺠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺒﺪل‌‌های ﺣﺮارﺗﯽ و ﺳﻮزﻧﯽ‌‌ها از ﺟـﻨﺲ ﻣـﺲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻨ‌ها ﻣﺤﺪودﯾﺖ‌‌هاﯾﯽ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن وﺟﻮد دارد.

ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ‌‌های ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ داﺧﻠﯽ

 • ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ و ﻇﺮﯾﻒ 
 • اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﻘﻮل 
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻘﺎﻃﻊ

 ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ‌‌های ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ می‌ﺷﻮﻧﺪ:

 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ
 • ﺣﺪاﻗﻞ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر
 • اﻣﮑﺎن ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﻤﻮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪ
 • اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﺳﺮﯾﻊ
 • در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ‌‌ها ﻣﺮز ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻮاد ﺳﯿﺎل و آن ﺑﺨﺶ از ﻣﻮاد ﮐﻪ ذوب ﻧـﺸﺪه‌اﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﺳﯿﺴﺘﻢ‌‌های ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ (ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ داﺧﻠﯽ-خارجی)

اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم در ﭘﯽ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ‌‌های ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺧﺎرﺟﯽ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎﻧﺎل‌‌های ﻣﻘﺴﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺧﺎ رﺟﯽ ﺑـﺎ ﺳـﻮزﻧﯽ‌‌های ﺗﺰرﯾـﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ داﺧﻠﯽ ﯾﮑﺠﺎ دﯾﺪه می‌ﺷﻮد. ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از : اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ‌‌ها و ﺳﻮراخ‌‌های ﮐﻮﭼﮏ. اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﮐﻢ در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻘﺴﻢ ﻣﺬاب در ﻣﻘﺴﻢ–ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﻤﻮدن ﻣﺨﻠﻮط ﺟﺎﻣﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺧﻮب ﻣﻘﺎﻃﻊ راهگاهﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﯿﺴﺘﻢ‌‌های ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﻏﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮﺗﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ‌‌های ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ‌‌های ﻏﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺻـﺮﻓﺎ در اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ، ﯾﮏ دﻣﺎی ﻣﻌﯿﻦ و ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل را ﻧﺸﺎن می‌دﻫـﺪ.ﯾـﮏ ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﺗﺤـﺖ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺗﻨ‌ها دﻣﺎی ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﻮاد را ﻧﻤﺎﯾﺶ می‌دﻫﺪ.ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ می‌ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ :
 وﺟﻮد ﻧﻘﺎط ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ داغ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮاد ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ و اﻧﺘ‌های اﺿﺎﻓﯽ در اﻟﻤﺎن‌‌های ﺣﺮارﺗﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﺣﺘﯽ در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺰرﯾﻖ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﭗ‌‌های ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮔﺮم ﻣـﯽ ﺷـﻮد اﻣـﺎ ﺑـﺪون ﺑـﺎزﺧﻮر از ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎ ﮐﻪ می‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻢ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻧﻈﺮ ﺣﺮارﺗﯽ اﺛـﺮ ﻣﺨﺮﺑـﯽ ﺑﺮ ﻣﻮاد ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس در ﺑﺮاﺑﺮ دﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﮔﻮﻟﻪ دﻣﺎ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺛﺎﺑـﺖ ﻧﮕـﺎه داﺷـﺘﻪ و از ﺗﻐﯿﯿـﺮ ات دﻣﺎﯾﯽ اﻃﺮاف ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ می‌ﭘﺬﯾﺮد.
ﺑﻨﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﻮاد از ﻧﻈﺮ ﺣﺮارﺗﯽ دﭼـﺎر آﺳـﯿﺐ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻮاد ﭘﻠﯿﻤﺮی ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎرﯾﮏ می‌ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻢ‌‌های رﮔﻮﻟﻪ ﺷﺪه (ﮐﻨﺘﺮل ﺛﺎﺑﺖ) اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

ﺗﻮﺟﻪ: از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ راهگاه ﮔﺮم اﮔﺮ ﻧﮕﻮﺋﯿﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﻣـﺎ ﮐـﺎری ﺷـﺎق در ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب می‌آﯾﺪ. ﭘﺲ می‌ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ و دﻗﺖ ﻧﻤﻮد. 
ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد اﺑﺰار‌های ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو اﻣﺮوزه در دﻧﯿﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو و ﺧﻮدرو ﺳﺎزی اﺻﻞ اول در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل می‌ﺑﺎﺷﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺤﺼﻮل ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدرو ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن می‌آﯾﺪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣـﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﻫﺰاران ﻗﻄﻌﻪ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ. ﭘﺲ در می‌ﯾﺎﺑﯿﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﻣﺮﺟـﻊ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺪل ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ در زﻣﺎ ن ﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ رﺑﺎت‌‌ها ﺻﻮرت می‌ﭘـﺬﯾﺮد ﭘـﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾـﺪ، ﻻزم اﺳـﺖ ﻗﻄﻌـﺎت را درزﻣﺎن ﭘﺮﺳﮑﺎری و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻗﺒﻞ از ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﮏ ﻗﻄﻌﻪ و ﭼـﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.

ﭘﻨﻞ ﮔﯿﺞ ﭘﻨﻞ ﮔﯿﺞ اﺑﺰار ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮد دارد:

 1. ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻄﻌﻪ در زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎﻟﺐ: ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ وﻗﺘﯽ وزن ﺑﻼﻧﮏ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮ روی ﻗﺎﻟﺐ‌‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻧ‌هاﯾﯽ ﺷﺪ آب را ﺑﺮ روی ﭘﻨﻞ ﮔﯿﺞ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﭘﻨـﻞ ﮔـﯿﺞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل را ﺷﺮو ع می‌ﮐﻨﯿﻢ.ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﻣﻘـﺪاری از اﯾـﻦ اﻧﺤﺮاﻓـﺎت در داﻣﻨﻪ ﺗﻠﺮاﻧﺴﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺎﻟﺐ‌‌ها را ﮐـﻪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ آزﻣﺎﯾﺶ می‌ﺑﺎﺷﺪ اﺻﻼح ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧ‌هاﯾﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ.
 2. ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﻪ: ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺎﻟﺐ و نهاﯾﯽ ﺷﺪن اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻗﺎﻟﺐ‌‌ها را ﺑﻪ ﻣﺤـﻞ ﺳـﺎﻟﻦ ﭘﺮﺳﮑﺎری ﻣﻨﺘﻘﻞ می‌ﮐﻨﻨﺪ و آﻣﺎده ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه می‌ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ اﯾﻨﮑـﻪ در ﺻـﻮرت ﺑﺮوز اﺷﮑﺎل در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻠﻮی آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮔﯿﺞ ﮐﻨﺘﺮﻟـﯽ ﯾـﺎ ﭘﻨـﻞ ﮔـﯿﺞ در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎ می‌آﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻌﺪادی ﻗﻄﻌﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ را روی آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﮐﻨﺘﺮل می‌ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺑﺪﻧﻪ ﯾﮏ ﺧﻮدرو دﻗﺖ و ﺻﺤﺖ ﻗﻄﻌـﺎت ﺑﺼﻮرت ﺗﮏ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از اﻫﻢ اﻫﺪاف می‌ﺑﺎﺷﺪ و در دو ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾـﺴﺘﯽ آﻧ‌ها را ﮐﻨﺘـﺮل ﻧﻤﻮد:

CCF ﯾﺎ Component Checking Fixture  RCF ﯾﺎ Ring Checking Fixture

 • اﻟﻒ: ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻄﻌﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣـﯽ دﻫـﯿﻢ و در اﯾـﻦ ﻓﺮم ﻗﻄﻌﻪ را روی ﺑﻠـﻮک Car Line روش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﯾﻞ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺘﺮﯾﺎل ﯾﺎ رزﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻗﺮار می‌ﮔﯿـﺮد ﻣﺎﺷـﯿﻨﮑﺎری ﻣـﯽ ﮐﻨـﯿﻢ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﮐﻨﺘﺮل را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺟﺰای ﺟـﺎﻧﺒﯽ و ﮐﻨﺘﺮﻟـﯽ را روی آن ﻧﺼﺐ می‌ﮐﻨﯿﻢ.
 • ب: ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻮﺳﻂ آن ﮐﻨﺘﺮل می‌ﺷﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﻧﻘـﺎط ﻣﻬﻢ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺗـﺪاﺧﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ و ﺷـﮑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﮔﺮدد.

سه شنبه 16 بهمن 1397

اخبار مرتبط
نظرات
 
   
 

قوانین ارسال نظر

 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
 • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند بنابراین توصيه مي‌شود از مثبت و منفی استفاده کنید.

عکس روان

اطلاعات تماس

دفتر مشهد

تلفن: (۰۵۱) ۳۶ ۵۱ ۳۶ ۸۱ - ۳

فکس: (۰۵۱) ۳۶ ۵۱ ۳۸ ۶۲

کد پستی: ۹۱۹۸۱-۷۴۴۵۹

آدرس : بزرگراه آسیایی، آزادی ۱۳۱، تقاطع چهارم

موبایل: ۰۹۱۲ ۷۳۳ ۹۲ ۳۱

دفتر تهران

تلفن: (۰۲۱) ۷۷ ۳۳ ۳۳ ۳۱

فکس: (۰۲۱) ۷۶ ۷۹ ۰۹ ۸۶

کد پستی: ۱۶۵۸۷-۴۹۸۵۹

آدرس : خیابان اتحاد، خیابان هشتم غربی، شماره ۲۳

موبایل: ۰۹۱۲ ۷۳۳ ۵۲ ۳۳

 

اطلاعات تماس

دفتر مشهد

تلفن: (۰۵۱) ۳۶ ۵۱ ۳۶ ۸۱ - ۳

فکس: (۰۵۱) ۳۶ ۵۱ ۳۸ ۶۲

کد پستی: ۹۱۹۸۱-۷۴۴۵۹

آدرس : بزرگراه آسیایی، آزادی ۱۳۱، تقاطع چهارم

موبایل: ۰۹۱۲ ۷۳۳ ۹۳ ۳۱

دفتر تهران

تلفن: (۰۲۱) ۷۷ ۳۳ ۳۳ ۳۱

فکس: (۰۲۱) ۷۶ ۷۹ ۰۹ ۸۶

کد پستی: ۱۶۵۸۷-۴۹۸۵۹

آدرس : خیابان اتحاد، خیابان هشتم غربی، شماره ۲۳

موبایل: ۰۹۱۲ ۷۳۳ ۵۲ ۳۳