تولیدات صنعت باغبانی و کشاورزی

درزمینه کشاورزی میتوان به تولید انواع گلدان وزیر گلدانی های پلاستیکی و....اشاره کرد.