گازگیر میکسردار

دراین گازگیر عمل مخلوط کردن مواد و گازگیری به طور همزمان انجام می گیرد که این عمل کیفیت گازگیری را تا حد چشم گیری ارتقا می بخشد.

مزیت گازگیر میکسردار:
*یکنواختی در بارگیری
*کیفیت محصول تولیدی