میکسرMXT

این میکسر درکنار دستگاه تزریق قرار میگیرد و عمل مخلوط کردن مواد توسط اسکرو (مادون)صورت میگیرد.
مزیت میکسرMXT:
*کوچک بودن و جابه جایی راحت 
*مخلوط کردن مواد توسط اسکرو(ماردون)