میکسرMX

در این میکسرها مخلوط کردن مواد اولیه جهت دستگاه تزریق توسط اسکرو(ماردون) صورت میگیرد.
مزیت میکسرMX:
*امکان ساخت در ظرفیت های مختلف
*صرفه جویی زمان جهت مخلوط کردن مواد
*مخلوط کردن توسط اسکرو 
*به لحاظ ثابت بودن مخزن نسبت به میکسرهای گردشی ایمنی بیشتری دارد