موادکش های چندقلو

کاربرد موادکش های چند قلو انتقال مواد پلاستیک برای چندین دستگاه با یک موتور مکش است که به صورت چهارقلو وهشت قلو میتواند باشد.

مزیت موادکش های چند قلو:
*انتقال مواد از سیلو به سالن تولید
*جلوگیری از هدر رفت مواد
*کمتر شدن تعداد نیروی انسانی و هزینه های تولید