موادکش مرکزی

این موادکش جهت انتقال مواد برای چندین دستگاه تزریق با یک موتور مکش می باشد.

مزیت مواد کش مرکزی:
*انتقال مواد از سالن مواد(میکسرها.آسیاب ها)
*عدم حمل و نقل مواد توسط نیروی انسانی
*جلوگیری از هدر رفت مواد
*به دلیل انتقال مواد به صورت اتوماتیک هیچ گاه تولید توقف نخواهد داشت
*هیچگاه مواد گوناگون با رنگهای مختلف با هم مخلوط نمی شوند