کالسکه ماشین های تزریق پلاستیک

قسمت کاسکه دستگاه که به منظور تزریق موادبه داخل قالب می باشد. شامل سیلندر ماردون، هیدروموتور، قیف، جک تزریق، وشیر های مرتبط به آن میباشد.
مواد از قیف وارد سیلندر میگرد با چرخش مارپیچ و اعمال گرمای برشی ناشی از آن و گرمای حاصل از هیترها ، موادذوب و به سمت جلوی سیلندر هدایت میگردد با تنظیم میزان موادگیری ، مواد لازم در جلوی مارپیچ انباشته میگردد. سیلندر تزریق مارپیچ را به سمت جلو هدایت کرده و مواد مذاب انباشته شده در جلوی مارپیچ در قالب تزریق میگردد.