درباره شیرآلات ماشین های تزریق پلاستیک

  سیستم هیدرولیک شامل: 
1-  شیر جهت دهنده هیدرولیک 
2-  شیر پروپوشنال 
3-  سوپاپ کنترل کننده پمپ هیدروموتور
  شیر پروپوشنال می تواند به سادگی عملکرد سیستم هیدرولیک راجهت کنترل دقیق وسریع فشارو سرعت هدایت کند.  
 استفاده از شیر پروپوشنال به جای شیر معمولی جهت کنترل کردن حرکت گیره دستگاه می باشد. 
  در سیستم پروپوشنال به میزانی که PLC  دستور مصرف می دهد توسط این شیر با سرعت قابل ملاحظه و فشار هایمتغیر ، روغن را به سیستم هدایت می کند و به واسطه کنترل دقیق میزان مصرف روغن در این مدل دستگاه ها، مخزن روغن دارای درجه (دمای) پایین تر خواهد بود . ضمن اینکه مصرف برق کمتری نسبت به دستگاه های دیگر دارد.