لوازم پزشکی

بطور مثال لوله آزمایشگاه ها ، سرنگ و قطعات دیگر پزشکی ...