تولید قطعات صنعت خودرو

صنعت خودرو: قطعات پلاستیکی خودرو دارای دامنه وسیعی در صنعت تولید و تزریق پلاستیک می باشدو به طورکلی می توان این تولیدات را به دو دسته قطعات پلاستیکی مستقل و قطعات پلاستیکی مورد نیاز در خط تولیدهای دیگر تقسیم نمود: 
برای مثال ساخت و تولید انواع سپرهای خودرو کاور و محفظه های دکوراتیو داخلی خودرو را در دسته بندی با عنوان تولیدات مستقیم پلاستیکی مستقل صنعت خودرو قرار می دهیم، و انواع قطعات پلاستیکی در تولید دینام خودرو، فرمان، لوازم مورد نیاز ساخت روکش درب ها که به خودی خود ترکیبی از دو یا چند صنعت و واحد صنفی برای تولید یک محصول می باشند وهمچنین قالپاق پلاستیکی وجعبه فیوز پلاستیکی خودرو و....در دسته بندی قطعات پلاستیکی پیش نیاز و وابسته نام برد.