تولیدات پلاستیکی صنایع هوایی

 کاربردهای آن در تولید قطعات داخلی هواپیما همچون نواحی کناری اتاقک خلبان، محفظه های نگهداری موادغذایی، وقسمتهای مختلف صندلی و... است.