تولیدات پلاستیک صنایع نظامی

 درزمینه صنایع نظامی  با ید  به ساخت انواع کانکتورهای پلاستیک نظامی  اشاره کرد.