تولیدات صنایع ارتباطی

درزمینه صنایع ارتباطی می بایست به تولید انواع قطعات پلاستیکی تلفن همراه، انواع داکت پلاستیکی مخابراتی، قطعات پلاستیکی رادیو،
تلویزیون، ورایانه، جعبه پست مخابراتی پلاستیکی  اشاره کرد.