راهنما

مثالی از استفاده ی عبارات منظم در باکسهای بالا

آدرس ورودی که کاربر با آن وارد سایت شده است:
  http://www.faratech.com/some_page/view/10/id/20
  or
  http://www.faratech.com/some_page/view/50/id/90
آدرس قدیم:
  http://www.faratech.com/@/id/$
آدرس جدید:
  http://www.faratech.com/new_page/some_other_page_or_param/$
نتیجه:
  http://www.faratech.com/new_page/some_other_page_or_param/20
  or
  http://www.faratech.com/new_page/some_other_page_or_param/90

جستجو بر اساس مسیر مبدأ یا مقصد.

From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/64/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2140/title/نصب-بیش-از-20-بیلبورد-در-سطح-جاده-های-کشور-به-طور-اختصاصی
Modified On:1397/09/19 02:56:46 ب.ظ
Created On:1397/09/19 02:56:46 ب.ظ
            1397/09/19 02:56:46 ب.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/68/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2139/title/تولید-فوم-از-بطری-های-pet-در-کشور
Modified On:1397/09/19 02:54:24 ب.ظ
Created On:1397/09/19 02:54:24 ب.ظ
            1397/09/19 02:54:24 ب.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/71/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2138/title/روش-جدید-محققان-جوان-ایرانی-برای-بازیافت-بطری-های-پت-جایزه-جهانی-را-برد
Modified On:1397/09/19 02:52:38 ب.ظ
Created On:1397/09/19 02:52:38 ب.ظ
            1397/09/19 02:52:38 ب.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/77/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2137/title/ساخت-قالب-پلاستیک-و-دسته-بندی-پلاستیک-ها
Modified On:1397/09/19 02:51:13 ب.ظ
Created On:1397/09/19 02:51:13 ب.ظ
            1397/09/19 02:51:13 ب.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/79/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2136/title/تاثیر-ظرو-ف-یکبار-مصرف-بر-سلامتی-انسان-و-نحوه-استفاده-آنها
Modified On:1397/09/19 02:49:29 ب.ظ
Created On:1397/09/19 02:49:29 ب.ظ
            1397/09/19 02:49:29 ب.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/80/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2135/title/خواص-پلاستیک
Modified On:1397/09/19 02:48:07 ب.ظ
Created On:1397/09/19 02:48:07 ب.ظ
            1397/09/19 02:48:07 ب.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/82/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2134/title/تاریخچه-پلاستیک
Modified On:1397/09/19 02:46:47 ب.ظ
Created On:1397/09/19 02:46:47 ب.ظ
            1397/09/19 02:46:47 ب.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/83/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2133/title/قالب-های-پلاستیک
Modified On:1397/09/19 02:45:13 ب.ظ
Created On:1397/09/19 02:45:13 ب.ظ
            1397/09/19 02:45:13 ب.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/85/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2132/title/کاربرد-چوب-پلاستیک
Modified On:1397/09/19 02:41:35 ب.ظ
Created On:1397/09/19 02:41:35 ب.ظ
            1397/09/19 02:41:35 ب.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/87/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2131/title/پارامترهای-مهم-دستگاه-تزریق-پلاستیک
Modified On:1397/09/19 02:39:00 ب.ظ
Created On:1397/09/19 02:39:00 ب.ظ
            1397/09/19 02:39:00 ب.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/88/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2130/title/المنت-در-دستگاه-تزریق-پلاستیک
Modified On:1397/09/19 01:57:51 ب.ظ
Created On:1397/09/19 01:57:51 ب.ظ
            1397/09/19 01:57:51 ب.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/89/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2129/title/تاریخچه-تولید-لیوان-کاغذی
Modified On:1397/09/19 01:54:18 ب.ظ
Created On:1397/09/19 01:54:18 ب.ظ
            1397/09/19 01:54:18 ب.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/91/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2128/title/نکات-ایمنی-در-خصوص-دستگاه-تزریق-پلاستیک
Modified On:1397/09/19 01:42:12 ب.ظ
Created On:1397/09/19 01:42:12 ب.ظ
            1397/09/19 01:42:12 ب.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/92/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2127/title/ظروف-یکبار-مصرف-گیاهی-جهت-بسته-بندی-غذا-و-مواد-غذایی
Modified On:1397/09/19 01:39:48 ب.ظ
Created On:1397/09/19 01:39:48 ب.ظ
            1397/09/19 01:39:48 ب.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/94/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2126/title/بردهای-دستگاه-تزریق
Modified On:1397/09/19 01:37:57 ب.ظ
Created On:1397/09/19 01:37:57 ب.ظ
            1397/09/19 01:37:57 ب.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/97/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2125/title/ترکیب-دو-ماده-پلاستیکی
Modified On:1397/09/19 01:35:57 ب.ظ
Created On:1397/09/19 01:35:57 ب.ظ
            1397/09/19 01:35:57 ب.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/98/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2124/title/سطل-زباله-هوشمند
Modified On:1397/09/19 01:34:16 ب.ظ
Created On:1397/09/19 01:34:16 ب.ظ
            1397/09/19 01:34:16 ب.ظ - Created
          
From: http://www.atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/70/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2123/title/تولید-عایق-های-حرارتی-از-بطری-های-پلیمری-در-ایران
Modified On:1397/09/19 12:42:32 ب.ظ
Created On:1397/09/19 12:42:32 ب.ظ
            1397/09/19 12:42:32 ب.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/93/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2122/title/نقش-پلاستیک-ها-در-صنعت
Modified On:1397/09/19 12:32:32 ب.ظ
Created On:1397/09/19 12:32:32 ب.ظ
            1397/09/19 12:32:32 ب.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/56/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2121/title/با-کانال-تلگرامی-ما-همراه-باشید
Modified On:1397/09/19 12:27:52 ب.ظ
Created On:1397/09/19 12:27:52 ب.ظ
            1397/09/19 12:27:52 ب.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/86/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2120/title/سیستم-و-عملکرد-پران
Modified On:1397/09/19 12:21:50 ب.ظ
Created On:1397/09/19 12:21:50 ب.ظ
            1397/09/19 12:21:50 ب.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/38/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2119/title/آشنایی-با-ماشین-تزریق-پلاستیک
Modified On:1397/09/19 12:15:45 ب.ظ
Created On:1397/09/19 12:15:45 ب.ظ
            1397/09/19 12:15:45 ب.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/81/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2118/title/ساخت-آسفالت-از-زباله-های-پلاستیکی-توسط-یک-شرکت-سازنده-جاده-در-اروپا
Modified On:1397/09/19 12:13:45 ب.ظ
Created On:1397/09/19 12:13:45 ب.ظ
            1397/09/19 12:13:45 ب.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/100/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2117/title/گرانول-چیست
Modified On:1397/09/19 12:02:53 ب.ظ
Created On:1397/09/19 12:02:53 ب.ظ
            1397/09/19 12:02:53 ب.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/49/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2116/title/اطلاعاتی-در-مورد-ماشین-تزریق-پلاستیک
Modified On:1397/09/19 12:00:11 ب.ظ
Created On:1397/09/19 12:00:11 ب.ظ
            1397/09/19 12:00:11 ب.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/95/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2115/title/استفاده-از-ربات-در-دستگاه-تزریق-پلاستیک
Modified On:1397/09/19 11:57:25 ق.ظ
Created On:1397/09/19 11:57:25 ق.ظ
            1397/09/19 11:57:25 ق.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/39/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2114/title/آشنایی-با-ماشین-های-تزریق-پلاستیک
Modified On:1397/09/19 11:54:18 ق.ظ
Created On:1397/09/19 11:54:18 ق.ظ
            1397/09/19 11:54:18 ق.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/57/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2113/title/دستگاه-تزریق-پلاستیک-سری-k-مخصوص-ظروف-جداره-نازک
Modified On:1397/09/19 11:52:10 ق.ظ
Created On:1397/09/19 11:52:10 ق.ظ
            1397/09/19 11:52:10 ق.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/96/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2112/title/ظروف-یکبار-مصرف-پلاستیکی-از-دو-روش-و-سیستم-قابل-تولید-میباشد
Modified On:1397/09/19 11:47:43 ق.ظ
Created On:1397/09/19 11:47:43 ق.ظ
            1397/09/19 11:47:43 ق.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/48/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2111/title/فشار-پشت-مارپیچ-در-ماشین-تزریق-پلاستیک-چیست
Modified On:1397/09/19 11:44:52 ق.ظ
Created On:1397/09/19 11:44:52 ق.ظ
            1397/09/19 11:44:52 ق.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/23/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2110/title/ماشین-تزریق-پلاستیک-سری-hdk-مخصوص-ظروف-جدار-نازک
Modified On:1397/09/19 11:18:57 ق.ظ
Created On:1397/09/19 11:18:57 ق.ظ
            1397/09/19 11:18:57 ق.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/31/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2109/title/پلیمر-و-کاربرد-آن-در-صنعت-ساختمان
Modified On:1397/09/19 11:13:01 ق.ظ
Created On:1397/09/19 11:13:01 ق.ظ
            1397/09/19 11:13:01 ق.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/35/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2108/title/مروری-بر-نمایشگاه-china-plas-2016
Modified On:1397/09/19 11:08:45 ق.ظ
Created On:1397/09/19 11:08:45 ق.ظ
            1397/09/19 11:08:45 ق.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/32/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2107/title/کانال-اطلس-ماشین
Modified On:1397/09/19 11:01:54 ق.ظ
Created On:1397/09/19 11:01:54 ق.ظ
            1397/09/19 11:01:54 ق.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/101/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2106/title/سیلندر-در-دستگاه-تزریق-پلاستیک
Modified On:1397/09/19 10:47:19 ق.ظ
Created On:1397/09/19 10:47:19 ق.ظ
            1397/09/19 10:47:19 ق.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/102/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2105/title/علامت-های-زیر-بطری-به-چه-معناست
Modified On:1397/09/19 10:44:47 ق.ظ
Created On:1397/09/19 10:44:47 ق.ظ
            1397/09/19 10:44:47 ق.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/103/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2104/title/توسعه-اهداف-بزرگتر-در-استان-تهران
Modified On:1397/09/19 10:42:30 ق.ظ
Created On:1397/09/19 10:42:30 ق.ظ
            1397/09/19 10:42:30 ق.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/104/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2103/title/جنس-پلاستیک-از-چیست
Modified On:1397/09/19 10:40:24 ق.ظ
Created On:1397/09/19 10:40:24 ق.ظ
            1397/09/19 10:40:24 ق.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/105/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2102/title/تفاوت-پلیمر-و-پلاستیک
Modified On:1397/09/19 10:38:10 ق.ظ
Created On:1397/09/19 10:38:10 ق.ظ
            1397/09/19 10:38:10 ق.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/106/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2100/title/آگهی-استخدام
Modified On:1397/09/19 10:27:56 ق.ظ
Created On:1397/09/19 10:27:56 ق.ظ
            1397/09/19 10:27:56 ق.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/107/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2101/title/اجزای-اصلی-دستگاههای-تزریق-پلاستیک
Modified On:1397/09/19 10:26:16 ق.ظ
Created On:1397/09/19 10:26:16 ق.ظ
            1397/09/19 10:26:16 ق.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/109/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2094/title/ظروف-یکبار-مصرف-گیاهی
Modified On:1397/09/19 10:16:19 ق.ظ
Created On:1397/09/19 10:16:19 ق.ظ
            1397/09/19 10:16:19 ق.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/112/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2091/title/تفاوت-ماشین-قالبگیری-تزریقی-هیدرولیکی-الکتریکی-یا-هیبریدی
Modified On:1397/09/19 10:13:32 ق.ظ
Created On:1397/09/19 10:08:58 ق.ظ
            1397/09/19 10:08:58 ق.ظ - Created
-----------
1397/09/19 10:10:57 ق.ظ - Updated
From:
http://old.atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/112/347.aspx
To:
http://old.atlasmachinepolymer.com//Id/2091/title/تفاوت-ماشین-قالبگیری-تزریقی-هیدرولیکی-الکتریکی-یا-هیبریدی
IsActive: True
-----------
1397/09/19 10:11:31 ق.ظ - Updated
From:
http://old.atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/112/347.aspx
To:
http://atlasmachinepolymer.com//Id/2091/title/تفاوت-ماشین-قالبگیری-تزریقی-هیدرولیکی-الکتریکی-یا-هیبریدی
IsActive: True
-----------
1397/09/19 10:12:06 ق.ظ - Updated
From:
http://old.atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/112/347.aspx
To:
http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2091/title/تفاوت-ماشین-قالبگیری-تزریقی-هیدرولیکی-الکتریکی-یا-هیبریدی
IsActive: True
-----------
1397/09/19 10:13:32 ق.ظ - Updated
From:
http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/112/347.aspx
To:
http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2091/title/تفاوت-ماشین-قالبگیری-تزریقی-هیدرولیکی-الکتریکی-یا-هیبریدی
IsActive: True
From: http://www.atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/113/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2099/title/پلیمر-های-پر-مصرف-در-ساخت-تجهیزات-پزشکی
Modified On:1397/09/19 08:42:41 ق.ظ
Created On:1397/09/19 08:42:41 ق.ظ
            1397/09/19 08:42:41 ق.ظ - Created
          
From: http://www.atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/114/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2098/title/تفاوت-روش-ترموفرمینگ-و-تزریق
Modified On:1397/09/19 08:38:40 ق.ظ
Created On:1397/09/19 08:38:40 ق.ظ
            1397/09/19 08:38:40 ق.ظ - Created
          
From: http://www.atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/110/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2093/title/فرآیند-ترمو-فورمینگ
Modified On:1397/09/19 08:37:34 ق.ظ
Created On:1397/09/19 08:37:34 ق.ظ
            1397/09/19 08:37:34 ق.ظ - Created
          
From: http://www.atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/111/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2092/title/کاربرد-لاستیک-و-بازیافت-آن
Modified On:1397/09/19 08:36:53 ق.ظ
Created On:1397/09/19 08:36:53 ق.ظ
            1397/09/19 08:36:53 ق.ظ - Created
          
From: http://www.atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/115/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2097/title/المنت-در-دستگاه-تزریق-پلاستیک
Modified On:1397/09/19 08:35:28 ق.ظ
Created On:1397/09/19 08:35:28 ق.ظ
            1397/09/19 08:35:28 ق.ظ - Created
          
From: http://www.atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/108/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2095/title/روش-جدید-محققان-جوان-ایرانی-برای-بازیافت-بطری-های-پت
Modified On:1397/09/19 08:34:41 ق.ظ
Created On:1397/09/19 08:34:41 ق.ظ
            1397/09/19 08:34:41 ق.ظ - Created
          
From: http://atlasmachinepolymer.com/آخرین-اخبار/Id/76/347.aspx
To:    http://www.atlasmachinepolymer.com/اخبار/Id/2094/title/ظروف-یکبار-مصرف-گیاهی
Modified On:1397/09/19 08:33:25 ق.ظ
Created On:1397/09/19 08:33:25 ق.ظ
            1397/09/19 08:33:25 ق.ظ - Created